Condicions de venda

Aquestes condicions de contractació s’apliquen a totes les compres realitzades a través de les pàgines web www.100i98.cat i www.100i98.com, titularitat de CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL amb adreça fiscal C/ Passeig del Congost 187, 3r 1a, 08530 – La Garriga (Barcelona) CIF: B01877513 i adreça de correu electrònic compres@100i98.cat.

Per a qualsevol consulta pot dirigir-se a l’adreça de correu hola@100i98.cat o al telèfon 608309874 en horari de 9 a 19 h de dilluns a dissabtes.

Aquestes condicions de contractació tenen com a objecte descriure i informar a l’usuari de les condicions que s’apliquen a les compres fetes a través del portal www.100i98.cat dels productes que a cada moment s’ofereixin. Aquestes condicions de contractació es complementen amb la informació que es fa constar en l’avís legal i en la política de privadesa, i amb la qual consti per a cada producte en particular.

La validació de la compra suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals i constitueix una prova del coneixement i conformitat per part del client. Aquestes condicions podran ser modificades a qualsevol moment per CENT-i-98, si escau, les condicions particulars que en cada cas es puguin establir, però es procedirà immediatament a publicar-les de manera que puguin ser conegudes sense avís explícit.

Els usuaris es comprometen al compliment d’aquestes condicions generals i les que constin si escau en l’avís legal i la política de privacitat d’aquesta pàgina web, aplicant la bona fe en la contractació.

Els preus que s’indiquen són amb l’IVA inclòs. I les despeses d’enviament els abonarà el client, amb el que no estan inclosos en la compra, i aquests variaran en funció de la destinació i del pes de la comanda. CENT-i-98 informarà degudament dels costos de l’enviament en funció de les variants del mateix al moment de fer la compra. Si l’enviament s’hagués de realitzar a un territori diferent als disponibles a la pàgina de compra, l’usuari contactarà amb CENT-i-98 ja sigui via correu electrònic o telèfon, per conèixer, si es donés el cas, les despeses extres d’enviament que poguessin sorgir.

1. Confirmació de la compra

Una vegada realitzada la compra i en el termini més breu possible, CENT-i-98 enviarà a l’usuari un correu electrònic amb el comprovant de la compra.

2. Enviament

L’usuari es compromet a proporcionar informació veraç a CENT-i-98 i a mantenir-la actualitzada i també a possibilitar el lliurament de la comanda. A aquests efectes proporcionarà dades d’una adreça correcta i amb disponibilitat de recepció de la comanda en horari comercial o bé en horari prèviament pactat amb CENT-i-98.

En el cas que la comanda no es pogués lliurar per falta de disponibilitat per part de l’usuari, CENT-i-98 no es responsabilitzarà de possibles retards en el lliurament de la comanda.

3. Problemes de lliurament

La nostra agència de transport farà tot el possible per concertar el lliurament amb el destinatari i realitzarà fins a 2 intents de lliurament. Si finalment sorgeixen problemes que impossibiliten la entrega, CENT-i-98 anul·larà la comanda i li retornarà els diners, excepte les despeses de transport ocasionats.

L’adquisició dels productes oferts en www.100i98.cat està subjecta a la disponibilitat d’existències.

4. Menors

Les persones menors de 18 anys no podran fer ús dels serveis oferts per CENT-i-98.

Tenint en compte que CENT-i-98 no podrà verificar la veracitat de les dades que l’usuari proporcioni, es reserva el dret d’atendre les comandes prèvia comprovació de les dades, quan així ho decideixi discrecionalment, sense que això suposi cap alteració de veracitat d’aquestes dades que no comprovi.

5. Pagament

El pagament de les compres a www.100i98.cat es realitzarà en general, a través de passarel·la bancària de pagament, que permet pagar mitjançant targeta de crèdit. L’usuari també podrà abonar la compra mitjançant un a compte *PayPal. El cobrament s’efectua al moment de la compra.

El pagament de les compres a www.100i98.cat també es podrà realitzar mitjançant transferència bancària, havent d’indicar l’usuari, el seu nom complet i nombre de referència de la comanda. CENT-i-98 enviarà la comanda a partir del moment en el qual li consti aquesta transferència en els seus comptes bancaris.

El pagament mitjançant targeta de crèdit es fa a través del servidor de l’entitat bancària, que garanteix la seguretat del client gràcies al protocol basat en el standard SSL, que fa que les dades viatgin encriptats per la xarxa i ningú les pugui interceptar ni utilitzar de manera fraudulenta. Les dades de la targeta de crèdit es transmeten protegits directament al banc i aquesta informació mai arriba a cap altre destinatari.

En cas de denegació del pagament, la comanda es cancel·larà i s’informarà a l’usuari via online. En cas de pagaments amb targetes emeses a un altre país diferent a Espanya, el banc emissor haurà d’estar acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES)

6. Devolucions

L’usuari podrà retornar la seva comanda en un termini de 3 dies hàbils des de la recepció de la compra. En aquest cas contactarà amb CENT-i-98 per correu electrònic a través de l’adreça compres@100i98.cat informant de la devolució i les causes d’aquesta.

Es pot exercir el dret de desistiment si es produeix una d’aquestes situacions:

a) Si el producte adquirit no satisfà a l’usuari. Realitzant-se la devolució en el termini esmentat anteriorment s’haurà de retornar la compra amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original, amb el seu precinte original sense trencar, amb tots els seus accessoris i en perfecte estat. No s’acceptaran devolucions de productes que no estiguin amb el seu embalatge original. Les despeses de transport aniran a càrrec del client.

b) Quan els productes siguin defectuosos. En aquest cas, faran mancada proves fefaents del mal estat del producte. CENT-i-98 recollirà el producte defectuós i enviarà novament el producte a l’usuari sense costos afegits. Serà CENT-i-98 qui abonarà l’import de la comanda una vegada hagi comprovat que la mercaderia compleix les condicions anteriors. En el cas de devolucions comercials el client haurà de córrer amb les despeses de transport. Per sol·licitar aquesta devolució haurà de comunicar-ho en el correu electrònic a compres@100i98.cat.

c) En el cas que el defecte provingui d’una incidència en transport, ho haurà de comunicar en el termini de 24 hores des de la recepció en a l’adreça de correu electrònic compres@100i98.cat.

7. Reemborsament dels imports pagats

En cas que s’hagi de fer un reemborsament dels imports pagats, CENT-i-98 ho farà via transferència bancària al número de compte que indiqui l’usuari. El reemborsament es farà una vegada verificat i validat l’estat del producte retornat i una vegada comprovat que el pagament ha estat efectiu sense possibilitats de retrocessió.

8. Ús de les dades

Les dades facilitades pels usuaris s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran únicament per poder tramitar la comanda. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació prevists en la llei orgànica 15/1999 de desembre, enviant un correu electrònic a compres@100i98.cat.

9. Resolució de conflictes

En cas que sorgeixi algun conflicte en la prestació d’aquest servei, se sotmetrà a la legislació d’aplicació a Catalunya. En cas de conflicte en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions la via jurisdiccional seran els jutjats i tribunals els que estableixin la normativa aplicable en matèria de consumidors finals. En els casos de venda fora d’Espanya o no feta pel consumidor final, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.